Pages

திங்கள், 30 ஆகஸ்ட், 2010

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Mudaliar

Arcot Ramasamy MudaliarSir PT RajanBharathidasanC. N. AnnaduraiMylswamy AnnaduraiPammal Sambandha MudaliarVethathiri MaharishiA. R. Rahman
Regions with significant populations
Tamil Nadu, Puducherry, Karnataka, Sri Lanka
Languages
Tamil(Mother Tongue), Malayalam, Telugu and Kannada
Religion
Hinduism, Christianity
Related ethnic groups
Tamil people
Mudaliar also Mudaliyar, Mudali and Moodley is a title used by Tamil castes. It is derived from the honorary title Mudali meaning a person of first rank in in the Tamil language which was bestowed upon top-ranking bureaucratic officials and army officers in medieval South India[1]. The surname is generally prevalent among Indian Tamils and the Tamil diaspora though it is also used in other parts of South India.
Contents[hide]
1 Etymolgy
2 History
3 Castes with Mudaliar title
3.1 Thondaimandala Saiva Vellalar
3.2 Thondaimandala Kondaikatti Vellalar
3.3 Agamudaiya Mudaliar
3.4 Arcot, Thuluva Vellalar
3.5 Kerala Muthali/Mudali
3.6 Nanjil Mudali
3.7 Senguntha Mudaliyar
3.8 Sri Lankan Mudaliyars
3.9 Senaithalaivar Mudaliyar
4 Notable Mudaliars
5 References
//
[edit] Etymolgy
The word Mudaliar means first citizens or first ones .The word Mudali was also used to refer to a position held in a Nagarattar firm as it applies to other non-Vellalar castes.[2] It has been recorded that in the Nayak period, titles such as "Pillai" or "Mudali" might have also been used by Brahmins.[3]
[edit] History
Karikala divided Thondaimandalam into 24 Kottams and parcelled it out to the Vellala Chiefs, awarding them the title Mudali or Mudaliyar [4][5][6] literally meaning The first citizens or first ones after his son Athondai had won the battle against Kurumbars[7].
Some of the Mudali clans of Thondaimandalam migrated to Sri Lanka during the period of medieval poet Kambar. For example, some of the Tamils in Ceylon trace their lineage to this group some of whom had become saints called Nayanars. The book: The Tamils in Early Ceylon By C. Sivaratnam traces some of the Mudaliyars in Ceylon to Thaninayaka Mudaliyar (among other), a rich Saiva Velalar who emigrated to Ceylon from Tondaimandalam[8]
Maanadukanda Mudali, a Vellala king of Thondai Nadu had shed over kamban a shower of gold for his work of Erezhupatu, a literary work praising agriculture. Taninayaga, a Vellala of Seyur was made the chief of Neduntiva.[9]
There have been other accounts like for example in the 17th century a leading Muslim trader Marakkayar was given the title Mudali Pillai by the Nayak king of Madurai.[10]
Rajah of Cochin was also awarded Mudali title according to the book "Jews in India" by Thomas A. Timberg. [11]
Castes such as Agamudayars also had used Mudali title from historical times as they had served in the regiments. [12][unreliable source?]
The usage of the title is prevalent, though to a lesser extent, among Desigar, Chozhia Vellalar and Karaiyar[13]
[edit] Castes with Mudaliar title
Mudaliar title is used by various castes. Some of the castes using the Mudaliar title are:
[edit] Thondaimandala Saiva Vellalar
See the main article at Thondaimandala Mudaliar
The Thondaimandala Mudaliar or Thondaimandala Saiva Vellalar are a high ranking caste in the state of Tamil Nadu, India[14]. They are the original homogeneous group of Mudaliars who were settled in Thondaimandalam or Thondai Nadu in South India by Chola King, Karikala Chola[7][15][16][17]. When Karikala Chola annexed Thondai nadu and gave it to his son Athondai, he divided Thondaimandalam into 24 Kottams and parcelled it out to the Vellala Chiefs, awarding them the title Mudali or Mudaliyar literally meaning The first citizens or first ones[7]. They are feudal lords and major landowners in the Thondaimandalam area which includes the present day areas of Chennai, Chengalpet, Kanchipuram, and Vellore[7]. A significant population of Thondaimandala Saiva Vellala Mudaliars have also migrated to other areas such as Madurai and Tirunelveli. Dalavoy Ariyanatha Mudaliar, the Velala General of Viswanatha Nayak also settled some of them in areas outside of Thondaimandalam. They are endogamous and inter-marriage with other Mudaliars is quite rare. Their mother tongue is Tamil[18][19] . They have a long history of ardent Saiva devotees called Nayanmars. Sekkizhar, the author of the Tamil epic Periyapuranam hailed from this community.
[edit] Thondaimandala Kondaikatti Vellalar
Tradition suggests that this group were the first Vellalar groups that were settled in Thondaimandalam by Adondai Chakravarti after overthrowing the Kurumbar sovereignty[20]. Adondai Chakravarti is described in various ways: a) as a lieutenant in the Chola empire[21], b) as the son of ancient Chola King Kokkili and a Naga princess, c) as the illegitimate son of Rajendra Kulotunga Chola I and a palace attendant [22], d) son of Karikala Chola [23]. This claim appears blurred due to the ambiguous identity of Athondai Chakravarti and the time of such settlement. There are conflicting sources, some that say, the settlement was in 7th or 8th century AD and others that say that it was much later in 11th or 12th century AD. Nevertheless, this settlement is much later than Karikala Chola's settlement of Tondaimandalam[24]. There were many Mirasidars and Zamindars belonging to this group. They are mainly concentrated in Chennai, Kanchipuram and Vellore districts.
[edit] Agamudaiya Mudaliar
See the main article at Agamudaya Mudaliar
Agamudaya Mudaliar were using the Mudaliar title as early as the 13th century. One Kayiladamudaiyan alias Solakon-Pallavaraiyar from Kulattur in Tiruvindalur nadu is said to have held the office of Mudali in the 13th century [12].[unreliable source?] Their presence is significant in the Northern districts of Tamil Nadu.
[edit] Arcot, Thuluva Vellalar
See the main article at Thuluva Vellalar
Thuluva Vellalar or Tuluva or Tulumar is a sub-caste of Vellalars and were immigrants from the Tulunad, a part of the modern district of South Canara. A King named Athondai Chakravarthy had brought down the people of Thuluva Vellalar to the present day Thondaimandalam of Tamil Nadu. Athondai Chakravarthy had established his rule over Northern Tamil Nadu after winning the battle over the Kurumbar. This is the reason that part of North Tamil Nadu was named as Thondaimandalam, named after this victorious king. It has also been noted that Athondai Chakravarthy had brought Vellalars from Srisailam to settle down at Thondaimandalam.
[edit] Kerala Muthali/Mudali
Kerala Muthali (Mudali) belongs to various Mudaliar communities. They are predominantly found in the Trivandrum and Palghat Districts of Kerala and Kanyakumari District of Tamil Nadu. They migrated to these places in the late 17th Century onwards for various purposes including Agriculture, coconut oil extraction, coir Trade and as specialized fighters and reliable spies. They were given special preference by the royal family of Travancore due to their cultural similarity and loyalty. This status resulted in further deepening their area of influence within Travancore. During the British era, many families embraced Christianity. Kerala Muthalis still keep their separate identity even though they are a micro-minority caste in Kerala. Due to their linguistic and educational backwardness Kerala [25], Tamilnadu [26] and Pondicherry [27] states have categorized them as BCs. Gradually after independence and state reorganization, Kerala Muthalis have completely integrated with the Kerala Culture, but still consider Lord Muruga/Subramanya as their primary god of worship while most of the Kerala Hindus are devotees of Lord Vishnu.
Alienation from Travancore Royal family begun with Swathi Thirunal's acceptance of Thanjavoor Sugandhavalli alias Sugandha Parvathi Bhai as his wife. His first wife Thiruvattar Amma Veettil Paanapillai Ayikutti Narayani Pillai was belonging to a powerful Nair family from Central Travancore. After Swathi Thirunal's mysterious death at an early age of 33, the Kerala Muthali community faced various threats. Then British resident, General Cullen's timely involvement helped to avert a great backlash on the community. The South Travancore Keralamuthali Samajam is the umbrella organisation currently working for the cause of the community[28].
[edit] Nanjil Mudali
Nanjil Mudali is another group of people who have the Mudali surname. They belong to Nanjil in Kanyakumari district. [29]
[edit] Senguntha Mudaliyar
See the main article at Sengunthar
Kaikolar or Sengunthar are a large Tamil people in the states of Southern India[30]. Historically, there were seventy-two subdivisions (nadu or desams). Their name comes from the Tamil words "kai" (hand) and "kol" (shuttle used in looming or spear). They consider the different parts of the loom to represent various gods and sages. They are also known as Sengunthar, which means a red dagger in Tamil.
During Chola rule Kaikolars served as soldiers and were called "Terinja kaikolar padai". (Terinja means "known" in Tamil and Padai means "regiment"), so "terinja-kaikolar padai" were the personal bodyguards. Kaikkolars were militarised during the Chola empire and formed many regiments in the Chola army from 8th century to 13th century. Kaikolars were prominent members of Tamil society even during the 10th century AD during Chola rule.[31][unreliable source?] Smarakesarit-terinja-Kaikkolar and Vikramasingat-terinja-Kaikkolar derived their names from possible titles of Parantaka[32][unreliable source?] [33][unreliable source?] [34][unreliable source?] [35][unreliable source?] Udaiyar-Gandaradittatterinja-Kaikkolar[8] must have been the name of a regiment called after king Gandaraditya, the father of Uttama-Chola. [36][unreliable source?] [37][unreliable source?] Singalantaka-terinda-Kaikkolar (a regiment named after Singalantaka i.e. Parntaka I) [38][unreliable source?] [39][unreliable source?] Danatonga-terinja-Kaikkola (regiment or group). The early writing of the record and the surname Danatunga of Paranataka I suggests its assignment to his reign. [40][unreliable source?] [41][unreliable source?] [42][unreliable source?] Muttavalperra seems to indicate some special honour or rank conferred on the regiment by the king. [43][unreliable source?] [44][unreliable source?] [45][unreliable source?] [46][unreliable source?] [47][unreliable source?] [48][unreliable source?] [49][unreliable source?]
[edit] Sri Lankan Mudaliyars
The book: The Tamils in Early Ceylon By C. Sivaratnam traces some of the Mudaliyars in Ceylon to Thaninayaka Mudaliyar (among other), a rich Saiva Vellala who emigrated to Ceylon from Tondaimandalam[8].
Jaffna has two or three clans from Thondaimandalam with the Mudali surname. Irumarapum Thooya Thaninayaga Mudali from Seyyoor and Mannadukonda Mudali whose clan has been quoted even during famour poet Kambar's time. Here is the direct quotation from Kailaya Malai, a historical book of Jaffna on the migration into Jaffna from Thondai Nadu. The other clans may come under this section or under Sri Lankan Vellalar section.
The next was the Vellala of the family of him who shed over kamban a shower of gold for the work of Erezhupatu, whose country was Tondainade, who had a widespread name, who used to wear a lotus garland and whose name was Maanadukanda Mudali. He was made to reside at Irupalai. The next was the Vellala of Seyur, who was as wealthy as Indra, and who never deviated from the path of visture. whose garland was of water lilies. Whose fame was great and whose paternal and maternal lines were matchless and pure and whose name was Taninayaga. He was made a chief of Neduntiva.[9].[unreliable source?]
See Sri Lankan Mudaliyars for the class of Mudaliyars created by the British administrators during 19th century Sri Lanka.
[edit] Senaithalaivar Mudaliyar
See the main article at SenaithalaivarIt's interesting to see that this community uses varied titles as surnames in different regions. There is no reference to this in Internet but there are hundreds of families in Dharmapuri, Tirunelveli, Virudhunagar, Pudukottai, Puducherry and surrounding areas that use Mudaliyar title. There are hundreds of families in and around Tanjore, Nagapattinam, Porayar, use Chettiar title. There are few families use Pillai title in and around Madurai, Theni, Ramnad areas. There are hundreds of families use Moopanar title in and around Tirunelveli region.
[edit] Notable Mudaliars
Further information: List of Mudaliars
[edit] References
^ Irschick, Eugene F. Dialogue and History: Constructing South India, 1795-1895. Berkeley: University of California Press, 1994. direct web reference: http://content.cdlib.org/xtf/view?docId=ft038n99hg&brand=eschol
^ Caste and Capitalism in Colonial India: The Nattukottai Chettiars By David West Rudner
^ Thurston, Edgar; K. Rangachari (1909). Castes and Tribes of Southern India Volume VI. Madras: Government Press. pp. 368.
^ History of Tirupati: The Tiruvengadam Temple By T. K. T. Viraraghavacharya
^ Some Contributions of South India to Indian Culture - Page 161 by S. Krishnaswami Aiyangar
^ The Asiatic Journal and Monthly Miscellany
^ a b c d The Tamils Eighteen Hundred Years Ago By V. Kanakasabhai
^ a b The Tamils in Early Ceylon By C. Sivaratnam, http://books.google.com/books?vid=0PrqSaY8TV9DtgCG9v&id=hlocAAAAMAAJ&q=mudaliyar+vellala&dq=mudaliyar+vellala&pgis=1
^ a b noolaham.net
^ Muslim trader with Mudali title http://www.google.com/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D11FYACaVySoC%26pg%3DPA17%26lpg%3DPA17%26dq%3Dmudali%2Bpillai%2Bmarakkayar%26source%3Dweb%26ots%3DeiwtCjhi7G%26sig%3D-2kNNkzgn_Yr1C_A7Ox3aTW0Rs4&ei=SfFOR9_1II-4gQTV7_TsCg&usg=AFQjCNEilgXz8uD_MNmmVvhnu7B5PDldkw&sig2=Ip7S5Nt8KflOsrXjzNcwRw
^ http://books.google.com/books?id=vbJtAAAAMAAJ&q=mudaliar+title&dq=mudaliar+title&lr=&pgis=1
^ a b South Indian Inscriptions Volume_12 - Kopperunjingadeva II Inscriptions @ whatisindia.com
^ http://books.google.co.in/books?id=73msCkfD5V8C&pg=PA112&lpg=PA112&dq#PPA112,M1
^ Rural Society in Southeast India By Kathleen Gough By Kathleen Gough
^ "Irschick, Eugene F. Dialogue and History: Constructing South India, 1795-1895. Berkeley: University of California Press, 1994."
^ Order and Disorder in Colonial South India Eugene F. Irschick Modern Asian Studies, Vol. 23, No. 3 (1989), pp. 459-492,
^ The Hindu : Of tilting pillars
^ Kerala Pillai History as told by Dr. Kanam Sankara Pillai
^ Vellalar History
^ Religion and Public Culture: encounters and identities in modern South Indi by John Jeya Paul, Keith Edward Yandell,http://books.google.com/books?vid=ISBN0700711015&id=x3GuKnZTGG4C&pg=PA241&lpg=PA241&ots=0mGugDgcw8&dq=adondai+kondaikatti&sig=rvjX3UZKGetOlVMyoGQS0IC4ac0
^ Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland By Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,http://books.google.com/books?vid=0o3HpzvAK7y1RHyxOc&id=JLFfVFU1mCoC&pg=PA581&lpg=PA581&dq=adondai+chola#PPA581,M1
^ Some Contributions of South India to Indian Culture By S. Krishnaswami Aiyangar, http://books.google.com/books?vid=ISBN8120609999&id=vRcql-QBhRwC&pg=PA394&lpg=PA394&dq=adondai+chola&sig=CUdOfMyvFWr60FUG2jBelSkCQhQ
^ History of Tirupati: The Tiruvengadam Temple By T. K. T. Viraraghavacharya, http://books.google.com/books?vid=0EAC1QqCYpse1n8eEo&id=VBoaAAAAMAAJ&q=adondai&dq=adondai&pgis=1
^ http://books.google.com/books?vid=030r8wCzi070dfHyMo&id=TTQKoe4eXzgC&q=kurumbars+chola&dq=kurumbars+chola&pgis=1
^ [1]
^ [2]
^ [3]
^ [4]
^ List of Backward Classes
^ List Of Backward Classes Approved
^ South Indian Inscriptions-Volume-XIX-Inscriptions of Parakesarivarman @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions-Volume-XIX-Inscriptions of Parakesarivarman @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions Volume_13 - Inscriptions of Rajakesarivarman @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions Volume_13 - Cholas Inscriptions @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions - Volume 17 Inscriptions collected during the year 1903-04 @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions Volume_13 - Inscriptions of Rajakesarivarman @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions - Inscriptions collected during the year 1908-09 @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions Volume 2 - Rajarajesvara Temple Inscriptions at Tanjavur @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions Volume_3 - Nagesvarasvamin & Umambesvara & Adimulesvara Temples Inscriptions @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions-Volume-XIX-Inscriptions of Parakesarivarman @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions Volume_13 - Inscriptions of Rajakesarivarman @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions-Volume-XIX-Inscriptions of Parakesarivarman @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions-Volume-XIX-Inscriptions of Parakesarivarman @ whatisindia.com
^ South Indian Inscriptions - Inscriptions of Rajaraja I @ w

22 கருத்துகள்:

 1. வணக்கம் ,
  உங்கள் முயற்சிக்கு எண் வாழ்த்துக்கள் ,நானும் முதலியார் சமுகத்தை சேர்த்தவன் எண் மேட்ரிமோனி
  சைட் பெயர் http://thillaimatri.com/TamilHelp.html தி.அ.சண்முகம் மேலும் தொடர்பு எண் செல் 9841067840

  பதிலளிநீக்கு
 2. Tuluva Vellalar are mentioned as the immigrants of "Tulu region should be wrong Should be a wrong conviction actually it is Thouzhva Vellalar the tamil word thouzh gives out the meaning “Service, priestly service or the military service actually the Thouzva vellalar are scions of Agamudaiyar or the servaikaran in this context both the names gives out the same meaning “service that is the reason the govt of Tamilandu classify ’s in their backward class list as “Agamudyar including Thouzhva or Tuluva Vellalar, and “Tuluvan (Thouzhuvan) is a division of Agamudayar

  Strong sources of evidences available that the “Kodumballur velir are from the Thouzva Vellalar division of the Agamudayar, it is quite possible that “Raja Raja Choza belong to the Agamudyar division since the “Title of Raja Raja Choza “Devar and Udayar are the Titles of the Agamudyar,

  The Great Vannar Chiefs hails from the Agamudayar Caste the Chinnamannur inscription speaks “Mavali Kulasekara Agampadiya Mudali Singa devan “Vannadirayan” there are many inscriptions available to show that the “Agamudayar were holding high offices in the Choza, Pandiya and Pallava country while Chera’s could be Agamudayars since the title Malaiyan, Seramannar etc are associated with Agamudayars

  The titles of Agamudyar during Medieval period are
  Nadalvan,
  Nattar,
  Vankovarayar,
  Vanniyannar,
  Pallavarayar (literally means Pallava Kings, Pallava + Ariyar (Tamil word for King) = Pallavarayar even in present days in the Trichy area one could find many Agamudayars with Pallavarayar title) If you look at the history the only caste from 10th century that was using mudali title is “Agamudyar” the Vellalar and Sengunthar(though sengunthar are mentioned as mudali in few place) had started using the title” Mudali only after the 17th century just to earn the benefits from british since the term Mudali in tamil got to do more with the administration,

  பதிலளிநீக்கு
 3. I am senguntha mudaliar family- Age -29. I am looking for a pride where should I Register for matrimony.

  பதிலளிநீக்கு
 4. Hello.... Saiva mudaliar and saiva vellalar mudaliar are same??? I not understand plz explain thank you

  பதிலளிநீக்கு
 5. Hello.... Saiva mudaliar and saiva vellalar mudaliar are same??? I not understand plz explain thank you

  பதிலளிநீக்கு
 6. I am doing 1st PhD. How to get sengundhar scholarship. I am from Villupuram sengundhar

  பதிலளிநீக்கு
 7. வாழ்த்துக்கள் வருங்கால நமது சமூக பிள்ளைகள் இடஒதுக்கீடு கிடைக்க வழிவகை ஏற்படுத்தி தரவேண்டும் என்றால் வீதிக்கு வந்து உரிமையே பெற போராடி பெற்று தரவேண்டும் இல்ல நம்மை பார்த்து மற்றவர்கள் நீ அதற்கு சரிபட்டு வரமாட்ட என்று நம்மை பழிசொல்லுக்கு உட்படாமல் அனைவரும் ஒற்றுமையோடு இருந்து அனைவரும் பெறுவோம்

  பதிலளிநீக்கு
 8. வாழ்த்துக்கள் வருங்கால நமது சமூக பிள்ளைகள் இடஒதுக்கீடு கிடைக்க வழிவகை ஏற்படுத்தி தரவேண்டும் என்றால் வீதிக்கு வந்து உரிமையே பெற போராடி பெற்று தரவேண்டும் இல்ல நம்மை பார்த்து மற்றவர்கள் நீ அதற்கு சரிபட்டு வரமாட்ட என்று நம்மை பழிசொல்லுக்கு உட்படாமல் அனைவரும் ஒற்றுமையோடு இருந்து அனைவரும் பெறுவோம்

  பதிலளிநீக்கு
 9. வாழ்த்துக்கள் வருங்கால நமது சமூக பிள்ளைகள் இடஒதுக்கீடு கிடைக்க வழிவகை ஏற்படுத்தி தரவேண்டும் என்றால் வீதிக்கு வந்து உரிமையே பெற போராடி பெற்று தரவேண்டும் இல்ல நம்மை பார்த்து மற்றவர்கள் நீ அதற்கு சரிபட்டு வரமாட்ட என்று நம்மை பழிசொல்லுக்கு உட்படாமல் அனைவரும் ஒற்றுமையோடு இருந்து அனைவரும் பெறுவோம்

  பதிலளிநீக்கு
 10. நமக்கு ஒற்றுமை ஒன்றே பலம் தரும் பல பிரிவுகள் ஒரே பட்ட பெயருடன் வந்தால் எதிர் கால முன்னேற்ற பாதையில் ஏதுவாக இருக்கும்

  பதிலளிநீக்கு
 11. Hi I'm Sampath, I want to know about sengunthar history... Who ruled sengunthars .. I'm also sengunthan

  பதிலளிநீக்கு